Prevenció d'humitats a cobertes

Humitat coberta Barcelona En totes les obres de construcció hi ha una sèrie de zones que s'han de tractar amb especial atenció, per evitar humitats i filtracions d'aigua. Aquestes zones o punts conflictius solen estar ubicades en perímetres de cobertes, lliuraments amb xemeneies, canvis de nivell, etc.

Les cobertes inclinades poden estar formades per un o diversos faldons inclinats que habitualment estan revestits amb teula àrab, teula plana, pissarra, planxes de zinc, etc.

Els elements singulars de la coberta són aquells que per la seva peculiaritat requereixen un tractament determinat durant el procés constructiu.

Cobertes inclinades

Tractament coberta Barcelona Els lliuraments de la coberta amb paraments verticals (parets o xemeneies) hauran de reforçar-se amb bandes de tela asfàltica impermeable des del parament vertical (20 cm per sobre de la coberta) fins a la coberta.

En xemeneies la banda de tela asfàltica impermeable es disposarà per sota de les teules o planxes (segons sigui el sistema constructiu de la coberta).

Lliuraments entre aiguavessos (carener i aiguafons)

Dos faldons que formin un angle de 90º en planta, creessin una intersecció en forma de coll denominada aiguafons, que haurà de tractar-se amb especial atenció, ja que en ella s'abocarà l'aigua de pluja dels dos faldons.

Reparació humitat coberta Barcelona El tractament de la aiguafons serà el de formar una canal de recollida d'aigües amb tela asfàltica impermeable, que reculli les aigües de les teules o planxes. Aquesta canal s'inserirà per sota del nivell de les teules o planxes que conformen la coberta inclinada.

Hi ha la possibilitat de crear canals metàl·liques prefabricades per muntar en aquest tipus de lliuraments.

Quan dos faldons formin un angle de 270º en planta, creessin una intersecció anomenada carener, que no és altra cosa que un angle sortint.

Per impermeabilitzar la aiguafons es procedirà a col·locar una làmina asfàltica impermeable al vèrtex, amb un ample no inferior a 50 cm, després es col·locarà la peça carener del material que estigui constituït el teulada ( teula àrab, pissarra, etc..).

Perímetres dels faldons

Els perímetres dels faldons poden recobrir-se amb perfils metàl·lics fixats sobre els alers.

El procés de muntatge seria col·locar el perfil al ràfec, sobre la làmina impermeabilitzant i col·locar després 1 làmina asfàltica impermeable que solapament la junta del perfil i la primera lamina impermeabilitzant.

Si no s'utilitza un perfil metàl·lic per protegir el perímetre, es pot optar per col·locar una làmina asfàltica impermeable que solapament 5 cm més el frontal del ràfec.

Les teules o elements de cobriment del teulada han de sobresortir com a mínim 7 cm respecte el frontal del ràfec, per aconseguir que l'aigua no pugui recular cap a la façana, podent crear humitats.

Cobertes planes

Lliuraments de cobertes planes amb paraments verticals

Reparació humitats Barcelona Els lliuraments de les cobertes planes amb paraments verticals (parets , murs i plafons perimetrals) han de garantir l'estanquitat de la mateixa fins i tot en cas d'inundació.

Per garantir l'estanquitat de la coberta s'hauran de perllongar les làmines impermeabilitzants uns 20 cm sobre el parament vertical, reforçant aquests lliuraments amb una banda de reforç de 50 cm d'amplada.

Per lliurar la tela asfàltica amb el parament vertical, se sol realitzar un rebaix de la paret per poder solapar correctament la tela asfàltica els 20 cm superiors. També pot utilitzar-se una planxa metàl·lica a manera de protecció i acabat si no es vol rebaixar el parament vertical.

Quan s'hagin de fer-se lliuraments amb la tela asfàltica, que requereixin doblegar més de 45º, deu procedir-se a realitzar mitges canyes per evitar que la tela asfàltica pugui degradar a causa d'angles molt tancats.

Impermeabilització coberta Barcelona

Lliuraments de cobertes planes amb desguassos

Els lliuraments de la impermeabilització amb els embornals de desguàs han de ser completament estanques. Per aconseguir-ho es col·loquen bandes de reforç en el perímetre solapant amb la impermeabilització.

Rehabilitació teulada Barcelona Els embornals o desguassos han de disposar d'una reixeta que no permeti el pas de residus de certa mida que poguessin obstruir la canonada de desguàs.

Els lliuraments amb desguassos solen resoldre amb cassoletes de cautxú prefabricades, que es disposen per sota de la impermeabilització de tal manera que la pròpia impermeabilització es lliura amb el forat de desguàs de la pròpia cassoleta, assegurant la estanquitat del sistema.

Juntes en cobertes planes

Durant l'execució de la coberta plana s'ha de posar especial atenció a les juntes de dilatació de l'edifici ja que aquestes són susceptibles de presentar petits moviments durant la vida útil de l'edifici.

La distància mínima entre juntes d'una impermeabilització de coberta no ha de ser superior a 15 metres.

Reforma teulada Barcelona

El sistema constructiu per a resoldre una junta en la impermeabilització, consisteix a col·locar una banda elàstica per sota de la impermeabilització un cordó de farciment en la junta (compost per betum asfàltic, plastificants i elastòmers) i una banda de protecció que solapament superiorment en els extrems (50 cm d'amplada) amb la impermeabilització.

Sobreeixidors de cobertes planes

Reformes teulades BarcelonaEls sobreeixidors són uns conductes situats en els petos, que permeten evacuar l'aigua en cas de inundació de la coberta.

La utilització de sobreeixidors ha de realitzar:

  • Quan hi hagi un sol desguàs a la coberta.
  • Quan la disposició de la coberta no permeti desguassar un o diversos desguassos a través d'altres.
  • Quan el volum d'aigua embassada a la coberta a causa de l'obstrucció d'un desguàs pugui provocar un col·lapse estructural pel pes.

És important dur a terme operacions de neteja i manteniment dels desguassos i sobreeixidors periòdicament.

Fixació d'elements en cobertes planes

És important que qualsevol element que s'instal·li a la coberta (antenes, plaques solars, baranes, etc.) no perfori el material impermeabilitzant.

Una correcta instal·lació d'elements com ara antenes o plaques solars seria construint bancades de formigó armat o de maó ceràmic que per gravetat subjecten aquests elements. També poden utilitzar fixacions d'acer galvanitzat amb volanderes de neoprè.

Prevenció d'humitats en cobertes

Sobre l'autor:
Salvador Rodríguez Arquitecto Técnico

Salvador Rodríguez

Salvador Rodríguez, Director tècnic de Reformes Barcelona. Diplomat en Arquitectura Tècnica per la Universitat de Girona. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat de Vic.
L'últim de 

Reformes Barcelona

Conegui les novetats en tot tipus d'Obres de Reforma

Reformes de cuines

Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reformes de cuines, reforma integral de la cuina, demani'ns pressupost per reformar la seva cuina sol·liciti preu

Reformes de banys

Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reforma de banys, reforma integral del bany, demani'ns pressupost per reformar el seu bany, sol·liciti preu

Canviar banyera per plat de dutxa

A Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, canviem la seva banyera per un plat de dutxa de forma ràpida i eficaç. Disposem de plats de dutxa plans i extraplans

Reformes integrals

Reformes integrals Barcelona. Reforma integral d'habitatges, pisos i cases, reforma integral de locals i oficines, reforma integral de naus industrials

Reformes de cases

Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reformes de cases, reforma i decoració de la llar, reformes integrals en cases, reparacions de la llar, obres

Reformes de pisos

Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reforma de pisos i habitatges, reforma i decoració de la llar, reforma integral de pisos i habitatges, Reforma Barcelona

Reformes amb Pladur

Reformes Barcelona està especialitzada en realitzar obres amb pladur, amb més de 30 anys d'experiència en obres de reforma amb pladur, Reformes amb Pladur

Trasdossats amb Pladur

A Reformes Barcelona realitzem extradossats de pladur, extradossats directes, trasdossats semidirectes, extradossats autoportants, trasdossats acústics

Envans de pladur

Reformes Barcelona porta a terme obres de reforma de distribucions interiors amb envans de pladur: envans d'habitatges, envans de locals comercials

Mobles de cuina

A Reformes Barcelona estem especialitzats en reformes de cuines, mobles de cuina, mobiliari per a l'hostaleria i restauració, cuines

Instal·lació de parquet i paviments de fusta

Reformes Barcelona tenen una àmplia experiència en la instal·lació de parquets naturals, parquets laminats, tarimes flotants, tarimes exteriors i escales

Reforma de locals comercials

Reforma Barcelona, realitzem tot tipus de reformes en locals comercials, reforma de local comercial, manteniment de locals, reforma de locals i oficines