Habitatge unifamiliar aïllat a Palau-Solità i Plegamans

Es tracta d'una edificació aïllada destinada a habitatge unifamiliar, que es desenvolupa en planta semisoterrani, planta baixa i planta pis.

Construcció d'una casa a Barcelona, ​​obra nova d'un xaletTant l'accés de vianants com el de cotxes, es realitza pel carrer Espronceda.

A la planta semisoterrani se situa un garatge, al qual s'accedeix mitjançant rampa, una zona de celler, lavabo, safareig, zona de traster, escala i les corresponents zones de distribució.

A la planta baixa se situa un porxo d'accés, rebedor i escala, bany, zona de traster, saló-menjador, cuina, un dormitori i terrassa.

A la planta pis, a més del distribuïdor general i escala, se situa un bany, zona de traster, dos dormitoris i una suite composta de vestidor, bany i dormitori.

SISTEMA ESTRUCTURAL

FONAMENTS, MURS DE CONTENCIÓ I DRENATGES

Construcció d'una casa a Barcelona, ​​obra nova d'un xalet Un cop obertes les rases corregudes o aïllades dels fonaments, s'abocarà una capa de formigó de neteja HM-20 sobre la qual es col·locarà l'armadura amb separadors de formigó. Formigó de fonaments i murs HA-25 i acer corrugat B-500S segons plànols. El nivell de control de formigó i armadures serà normal.

Els murs de contenció tindran un sistema de drenatge per la seva cara en contacte amb les terres. Es col·locarà un tub drenant sobre el nivell superior del fonament. S'impermeabilitzarà amb producte asfàltic la cara externa i es col·locarà un teixit drenant adossat a la cara en contacte amb el terreny. Abans d'omplir l'espai entre mur i terres es col·locarà una làmina geotèxtil que cobrirà el tub drenant, pujarà pel talús i es donarà suport sobre un farciment de graves d'altura no menor d'1 m., Sobre la qual es continuarà el farciment de terres.

ESTRUCTURA, pòrtics I FORJATS

El tipus estructural estarà format per forjats reticulars de formigó armat amb cassetons de morter de ciment sobre suports de formigó armat de secció rectangular. El conjunt formarà una estructura autoportant apta per suportar les accions previstes per la normativa vigent.

SISTEMA ENVOLVENTE

TANCAMENTS I AÏLLAMENTS EXTERIORS

Construcció d'una casa a Barcelona, ​​obra nova d'un xalet Si hagués forjat sanitari, es donarà suport a una banqueta sobre el fonament, de30 cm. d'amplada, de formigó, maó perforat o bloc de formigó, d'altura que permeti la formació d'una cambra sanitària ventilada amb buits protegits amb reixeta, de superfície mínima 100 cm² per cada3 mde façana.

Els tancaments exteriors de façana es faran amb dues fulles maó. La exterior de 15 cm. de maó perforat (vitrificat cara vista o per revestir, segons el cas) i la interior de7 cm. de maó buit deixant una cambra d'unos8 cmentre ambdues. A la cambra creada entre les dues fulles es col·locarà l'aïllament tèrmic que s'especifica en els Mesuraments d'aquesta documentació escrita.

No es deixaran ponts tèrmics per la qual cosa en els brancals dels buits de30 cm. de gruix es col·locarà un aïllament entre les dues fulles de 15 cm. de maó que formen el machón, que es travaran mitjançant fleixos o rodons entre els seus juntes.

Fronts de forjat i de pilars, amb picholín de maó vitrificat cara vista.

Calaixos de persianes amb llinda de pedra artificial i front amb picholín de maó vitrificat cara vista, o amb peça ceràmica en L.

En els murs que donin suport als fonaments, tant perimetrals com interiors, es col·locarà una banda de tela asfàltica entre les dues primeres filades a manera de barrera contra la humitat ascendent per capil·laritat.

Fustes de xemeneies amb mig peu de maó perforat cara vista 29x14x5.

COBERTES

Construcció d'una casa a Barcelona, ​​obra nova d'un xalet Coberta inclinada sobre faldons formats amb envanets de sostremort i solera d'encadellat. Entre envanets i solera es col·locarà un element separador com paper rígid. Sobre la solera es col·locaran plaques tipus Onduline ia continuació la teula ceràmica de color vermell presa amb morter M-20. No s'acceptaran vols de solera ceràmica majors de 15 cm. Per a vols més s'afegiran reforços armats. Per ventilar la càmera es realitzaran forats en les parets laterals, si existeixen, o es col·locaran teules de ventilació amb una superfície no inferior a 100 cm². per cada10 m². de superfície de coberta.

L'aïllament es farà sobre el forjat amb manta aïllant de fibra de vidre o de llana de roca, amb el gruix indicat en els Mesuraments. Retornarà pels paraments verticals un mínim de30 cm.

Canalons i baixants vistos de xapa galvanitzada prelacada.

A la coberta del porxo d'accés, les plaques de Onduline descansaran sobre un tauler de fusta i sobre l'estructura de fusta.

CARPINTERIA, SERRALLERIA I VIDRIERIA EXTERIORS

Construcció d'una casa a Barcelona, ​​obra nova d'un xalet La fusteria exterior serà d'alumini lacat de color a escollir per envidrar amb vidre tipus Climalit format per dos llunes de 4 i 6 mm. amb càmera de8 mm. o combinació similar segons mercat.

Mosquiteres enrotllables per l'exterior de les persianes o corredisses incorporades a la fusteria.

Persianes enrotllables d'alumini lacat amb aïllament tèrmic al seu interior i mecanisme elevador motoritzat amb accionament mitjançant interruptor i comandament a distància. Seran accessibles interiorment mitjançant un registre d'alumini semblant al de la fusteria que inclourà un gruix d'aïllament tèrmic de40 mm.

En el cas de façana amb obra vista, el gruix del conjunt de la fusteria (fusteria i persianes ) haurà de superar la junta amb aïllament situada al centre del brancal.

Porta d'accés a l'habitatge d'alumini lacat. Full cega i targes fixes laterals amb vidre laminar 5 + 5. Relliscada i pany, tirador i clau exterior, maneta i clau interior.

Porta de garatge basculant de xapa prelacada. Perfil tubular amb allotjament ocult del pany. Enrotllament i caixa de registre interior. Accionament elèctric mitjançant mecanisme motoritzat.

Barana en terrassa posterior i en buit de rampa de cotxes, amb perfils d'acer inoxidable i vidre laminar amb butiral blanc 4 + 4, segons detall.

Barana en escala posterior de baixada a jardí, formada per perfils metàl·lics, segons detall. Pintura de protecció acabada a l'esmalt.

Rematada de fustes de xemeneies amb barret de xapa d'acer formant lames horitzontals. Pintura de protecció acabada a l'esmalt.

REVESTIMENTS I PINTURES EXTERIORS

Construcció d'una casa a Barcelona, ​​obra nova d'un xalet Els paraments exteriors per aplacar amb pedra, es revestiran prèviament amb arrebossat de morter M-40 / A.

Aplacat de paraments verticals exteriors amb pedra calcària color crema.

Pintura sobre elements metàl·lics amb dues mans a l'esmalt sintètic prèvia protecció antioxidant.

Cobremurs de murets de coberta amb peces de rajola ceràmica.

Escopidor de finestres amb pedra calcària amb osca-trencaaigües, o amb pedra artificial amb trencaaigües.

PAVIMENTS EXTERIORS

Els paviments de solera de formigó col·locats directament sobre el terreny, es realitzaran amb compactat previ del terreny, capa piconada d'emmacat de grava de10 cmde gruix i grandària 50/70 mm., làmina de polietilè de 144 gr / m² i finalment capa de formigó de 15 cmde gruix armat amb una malla de 30 x 30 cm de rodons de6 mm. Es realitzaran juntes de dilatació retracció que tallin 1/3 del gruix, de manera que no quedin superfícies majors de 6 × 6 m. El perímetre i les trobades amb les parets s'independitzaran amb una làmina de poliestirè de10 mm. de gruix.

Paviments exteriors de gres natural.

Paviment de terrassa de planta baixa amb pedra calcària. Peces de perímetre amb osca-trencaaigües.

Paviment escala de sortida de cuina amb peces de gres natural.

Marchapiés en balconeres amb peces de pedra calcària o de gres natural

Sistema de compartimentació

DIVISIONS INTERIORS

Construcció d'una casa a Barcelona, ​​obra nova d'un xalet Les parets interiors, que no siguin resistents o de càrrega, seran de maó de doble cambra de unos7 cm. de gruix per facilitar l'execució de les regates. En cap cas aquestes parets interiors es atracaran al forjat sostre, per a això es col·locarà una làmina de poliestirè de2 cm. per permetre la fletxa lliure del forjat superior un cop entri en càrrega, evitant possibles fissures.

Formació de tarimes per a encastar banyeres amb totxana.

Revestiment de conductes interiors de sanejament i de ventilació, amb totxana.

CARPINTERIA, SERRALLERIA I VIDRIERIA INTERIORS

Portes interiors cegues o vidrieres, tipus Normabloc, xapades amb faig vaporitzat, Carre o similar. Premarc tac de pi del país, galzes i guarnits xapats amb faig vaporitzat. Perns de pengi i tancament de relliscada (o relliscada i condemna interior) amb manilles de llautó acabat mat, tipus Ocariz. Vidre laminat 3 + 3 amb butiral blanc en vidrieres Els marcs portaran ancoratges galvanitzats per a la seva col·locació en obra.

Armaris encastats. Sistema modular amb front i interior (fulles, guarnits, prestatges, calaixos, etc.) acabats amb xapa de faig vaporitzat. Ferramentes i tiradors de llautó mat.

Porta de xapa prelacada tipus RF en garatge.

Barana interior d'escala amb perfils metàl·lics acabats a l'esmalt i passamans de fusta de faig per a envernissar, tot segons detall.

FALSOS SOSTRES INTERIORS

Sistema tipus Valenza, amb lama ampla d'alumini lacat sobre suports galvanitzats.

SISTEMA D'ACABATS

REVESTIMENTS I PINTURES INTERIORS

Parets i sostres s'acabaran amb una estesa i lliscat de pasta de guix blanc de primera, col·locat a bona vista, amb trobades en angle recte i arestes verticals amb cantoneres de PVC.

Quan l'arrebossat de guix cobreixi materials diferents, com maó, parets, etc. es col·locarà prèviament una malla de fibra de vidre revestida de PVC.

A la cuina principal i de celler, les parets sobre els taulells es revestiran amb placa de granit col·locat amb morter adhesiu i rejuntat amb producte específic, previ arrebossat de morter reglejat.

Les parets de banys i safareig es revestiran amb arrebossat de morter reglejat i després s'enrajolaran amb rajola col·locat amb morter adhesiu i rejuntat amb producte específic.

Als paraments interiors enguixats se'ls aplicarà una capa segelladora i dues de pintura al plàstic.

Els elements metàl·lics es protegiran amb dues mans de pintura de mini de plom, netejant i desgreixar prèviament, abans de donar les dues mans de esmalt sintètic.

La pintura de la fusteria o elements de fusta interiors a l'esmalt sintètic es farà amb dues mans i dues prèvies d'imprimació segelladora. És aconsellable que l'envernissat es realitzi en taller.

PAVIMENTS INTERIORS

Els paviments interiors, ja siguin de terratzo, rajola ceràmica o marbre, es col·locaran sempre sobre un llit de sorra, per independitzar dels possibles moviments de l'estructura, quan es prenguin amb morter de pòrtland. També perimetralment i en la seva trobada amb les parets de cada estada es col·locarà una planxa de poliestirè expandit de10 mmde gruix que la s'independitzarà dels paraments i que posteriorment quedarà coberta pel sòcol.

El sòcol serà a joc amb el paviment.

Paviment i sòcol de gres natural en planta semisoterrani.

Paviment i sòcol si escau, de gres porcelànic, en planta baixa i en banys i distribuïdor de planta pis.

Paviment de parquet flotant amb capa superior de faig vaporitzat en dormitoris de planta pis. Sòcol de faig vaporitzat.

Paviment i sòcol de granit nacional a escala. Replans i esglaons (petjada i contrapetja).

SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS

SANEJAMENT

Es realitzaran dues xarxes independents una per a aigües pluvials i una altra per a aigües negres.

Baixants i albellons de PVC resistent a altes temperatures, per recollida d'aigües residuals i pluvials des manguetones de vàters, derivacions, embornals i canalons, fins als col·lectors horitzontals o arquetes a peu de baixant. Passos d'elements constructius amb maniguets passamurs. Es permetrà la seva dilatació mitjançant peces especials. Ventilació per la part superior per evitar succions.

Els albellons s'assentaran i s'anivellaran sobre llit de sorra de riu, es cobriran fins a 10 cm. per sobre amb la mateixa sorra i s'omplirà la rasa amb terra compactada per tongades. Quan el clavegueró discorri per zona de pas de vehicles es reforçarà, assentant-i cobrint fins a 10 cm. per sobre amb formigó HM-20. Tindran sempre una pendent mínima del 1,5%.

Arquetes prefabricades de morter tipus SAS o de PVC. Si el constructor ho desitja pot fer in situ amb maó doble buit i base de formigó, arrebossat interior brunyit amb morter ric de dosificació 1: 3 amb arestes a mitja canya. Tapa de solera d'encadellat o de formigó. És recomanable substituir les arquetes per peces especials de PVC de la mateixa sèrie que els tubs com colzes, peces de registre, peces & ldquo; I & rdquo ;, etc i sempre amb creus i trobades en angle a 45 graus.

Abans que les dues xarxes interiors de claveguerons (pluvials i negres) connectin amb la xarxa es col·locarà una arqueta sifònica adequadament senyalitzada exteriorment.

Les connexions es faran tenint en compte la normativa local.

FONTANERIA I SANITARIS

Comprèn els elements (aparellatge, canonades i accessoris) per a proveïment d'aigua freda i calenta als punts de consum. Inclou col·locació d'aixetes, aparells sanitaris i xarxa d'evacuació fins als baixants. Diàmetre de connexió d'entrada a partir del cabal instantani teòric. Veure documentació tècnica.

Connexió de servei. Uneix xarxa de distribució amb instal·lació interior. A partir de l'arqueta de connexió, on es realitzarà la connexió a la xarxa, es tendirà una canonada de polietilè del tipus Saiplem de 10 kg / cm² de pressió nominal, enterrada en rasa farcida de sorra, fins al comptador.

Instal·lació interior. Aquesta formada per:

Clau de pas interior i tub d'alimentació.

Vàlvula anti retorn i comptador col·locat en armari de porxo.

Muntants, derivacions, claus de cambres humides i claus d'aparells.

Tota la instal·lació interior serà, o bé de tub de coure rígid o bé de polietilè reticular. En ambdós casos aquests conductes, quan passin per les parets, es col·locaran encastats en frega i protegits amb tub corrugat de PVC. Quan aquestes canonades discorrin per falsos sostres també hauran de col·locar dins de tubs de PVC corrugats.

La distribució d'aigua calenta sortirà de la xarxa d'aigua freda i passarà per l'equip productor d'aigua calenta. Es farà per sistema de circuit tancat amb canonada de retorn. Conduccions aïllades amb camises aïllants i dilatadors. Es mantindrà separació mínima de30 cm. entre canalitzacions de fontaneria i electricitat.

A cada local humit s'instal·larà una clau de pas, tant per la xarxa d'aigua freda com per a la de calenta. A més haurà d'haver una clau general a l'inici de la instal·lació a l'interior de l'habitatge. Totes aquestes claus es col·locaran a no menys de1,80 metrosde alçada.

Els sanitaris seran de porcellana vitrificada i la pica de la cuina d'acer inoxidable. Desguassos i derivacions amb tubs de PVC des dels aparells fins a baixant o pericó amb pendent mínim de l'1%. Cada aparell portarà sifó individual amb tancament hidràulic mínim DE50 mm. d'altura.

Es recorda que el Decret d'Ecoeficiència exigeix ​​que els rentaplats tinguin una presa d'aigua calenta a més de la freda.

A l'apartat & ldquo; Fontaneria & rdquo; que s'inclou en aquesta documentació figuren les característiques de la instal·lació i el cabal requerit per l'habitatge.

ELECTRICITAT

Connexió de servei. Línia sota tub de fibrociment, enterrada en rasa farcida de sorra garbellada, entre la xarxa de distribució i la caixa general de protecció, d'acord amb l'informe tècnic dela Companyia.

Caixa general de protecció CGP. Destinada a connectar, protegir i separar la instal·lació de subministrament de l'edifici. Enllaça amb el comptador mitjançant la línia general d'alimentació LGA. Amb escomesa subterrània es situarà encastada a la tanca, segons normativa.

Contador. Situat en tanca segons condicions establertes.

Interruptor de control de potència ICP.

Dispositius generals de comandament i protecció DGMP. Petits aparells automàtics per protegir instal·lació i persones. Se situen en un quadre de distribució d'on surten els circuits interiors.

Instal·lació interior. A partir dels borns de sortida del DGMP. Encastada sota tub corrugat de PVC. Trams vists sota tub rígid corbable en calent. Conductors de coure amb aïllament. Entroncaments i derivacions amb regletes de connexió en caixes de derivació de PVC encastables. Mecanismes Simon sèrie 82.

Instal·lació de presa de terra. Formada per elèctrode de pica d'acer recobert de coure, cable conductor de coure nu en contacte amb el terreny i arqueta de registre de connexió a la conducció soterrada de la línia de baixada a terra de les instal·lacions de l'habitatge. Es connectarà l'antena, masses metàl·liques i endolls elèctrics en lavabos, fontaneria, gas, dipòsits, calderes i armadures del formigó. Es tracta que en el conjunt no apareguin diferències de potencial perilloses i que es permeti el pas a terra dels corrents de defecte o les de descàrrega d'origen atmosfèric.

Tota la instal·lació s'ajustarà al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries, RD 842/2002, així com a les disposicions de la companyia subministradora.

A GASOS I FLUIDS COMBUSTIBLES

Distribució de gasoil des dipòsit fins a caldera, situats tots dos al garatge.

Es preveu emprar canonada de coure en conducció accessible i ventilada per permetre l'evacuació a l'exterior de qualsevol fuita.

PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA, CALEFACCIÓ

Caldera equipada amb cremador per gasoil, per a servei de calefacció i aigua calenta instantània, instal·lades en garatge segons normativa.

La caldera comptarà amb la col·laboració d'un sistema de generació d'energia solar tèrmica per a aigua calenta sanitària , d'acord amb el Codi Tècnic dela Edificacióny el Decret d'Ecoeficiència. El sistema estarà format en essència per col·lectors solars muntats sobre la coberta superior, acumuladors d'aigua calenta, bombes de circulació i en general conjunt de regulació del sistema situats en garatge.

Instal·lació de calefacció per aigua calenta en habitatge . L'aigua calenta es condueix mitjançant canonades als radiadors que cedeixen la calor de l'aigua a l'aire del recinte. L'aigua refredada és retornada a la caldera pel circuit de retorn. La circulació de l'aigua es força mitjançant una bomba i la dilatació de l'aigua es neutralitza amb un vas d'expansió. S'emprarà canonada de poli propilè i les aixetes de calefacció.

Radiadors d'alumini injectat amb purgador automàtic, formats per elements acoblables amb maniguets rosca i junta d'estanqueïtat. Es col·locaran sobre els seus suports de fixació a no menys de70 mm. del sòl i 40 mm. del parament.

VENTILACIÓ

Sortida de fums i gasos de cuines, activada mitjançant campana extractora. Conductes individuals de traç vertical fins rematada en xemeneia de coberta.

Sortida de fums i gasos de caldera de gasoil. Conducte individual de traç vertical fins rematada en xemeneia de coberta.

Sortida de fums i gasos de xemeneia llar. Conducte individual de traç vertical fins rematada en xemeneia de coberta.

Ventilacions forçades de bany i safareig de semisoterrani, activades mitjançant extractors elèctrics. Conductes individuals fins rematades en xemeneies de coberta.

Orificis de seguretat superior i inferior, amb reixetes d'alumini, per a ventilació de garatge.

TELECOMUNICACIONS

Instal·lació de porter electrònic en porta d'accés a tanca, connectat amb l'habitatge.

Es redactarà per tècnic competent, el corresponent projecte tècnic d'instal·lació d'infraestructures comunes de telecomunicacions ICT. Amb el se seguirà tot el procés reglamentat de visat, presentació de projecte i legalització de la instal·lació.

El projecte tindrà en compte el servei de:

Radiodifusió sonora i d'imatges terrenals.

Radiodifusió sonora i d'imatges per satèl·lit.

Telefonia bàsica TB i xarxa digital de serveis integrats XDSI.

Telecomunicacions de banda ampla.

La xarxa interior serà totalment encastada en tub de PVC incloent tots els accessoris i seguint els mateixos criteris descrits per als conductes elèctrics.

Mecanismes Simón sèrie 82.

INSTAL·LACIONS DE PROTECCION CONTRA INCENDIS

D'acord amb el Codi Tècnic dela Edificació, es col·locaran:

Un extintor d'eficàcia 21 A-113 B en garatge.

Enllumenat d'emergència en garatge.

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA EL INTRUSISME

S'ha d'instal·lar un sistema de protecció de l'habitatge a determinar més endavant.

EQUIPAMENT

CUINES

Aigüera d'acer inoxidable, dues piques i escorredor.

Aigüera d'acer inoxidable, una pica i escorredor.

Aixetes per a aigua freda i calenta monocomandament model M2 de Roca.

Cuines elèctriques vitroceràmiques encastada en banc.

Campanes extractores d'acer inoxidable sobre cuines.

Banc de cuina amb granit de2 cm. de gruix.

Mobles alts i baixos en aglomerat xapat.

En els armaris baixos es preveurà un espai mínim de 150 dm³., per situar els contenidors de residus,

d'acord amb el CTE.

SAFAREIG

Safareig de porcellana model Henares de Roca.

Aixetes en paret per a aigua freda i calenta monocomandament model M2 de Roca.

BANYS

Aparells sanitaris model Dama de Roca, lavabo-pedestal, inodors i bidets.

Lavabos de fogons model Neo-selene de Roca.

Taulell de vidre laminar per a encastar lavabos.

Banyera de xapa 160 × 75 model Princess de Roca.

Plat de dutxa acrílic 160 × 70 model Daiquiri de Roca.

Plat de dutxa enrasat amb paviment i realitzat in situ amb granit abuixardat.

Aixetes per a aigua freda i calenta monocomandament model M2 de Roca.

Sobre l'autor:
Salvador Rodríguez Arquitecto Técnico

Salvador Rodríguez

Salvador Rodríguez, Director tècnic de Reformes Barcelona. Diplomat en Arquitectura Tècnica per la Universitat de Girona. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat de Vic.
L'últim de 

Reformes Barcelona

Conegui les novetats en tot tipus d'Obres de Reforma

Reformes de cuines

Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reformes de cuines, reforma integral de la cuina, demani'ns pressupost per reformar la seva cuina sol·liciti preu

Reformes de banys

Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, experts en reforma de banys, reforma integral del bany, demani'ns pressupost per reformar el seu bany, sol·liciti preu

Canviar banyera per plat de dutxa

A Reformes Barcelona, Reforma a Barcelona, canviem la seva banyera per un plat de dutxa de forma ràpida i eficaç. Disposem de plats de dutxa plans i extraplans

Reformes integrals

Reformes integrals Barcelona. Reforma integral d'habitatges, pisos i cases, reforma integral de locals i oficines, reforma integral de naus industrials

Reformes de cases

Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reformes de cases, reforma i decoració de la llar, reformes integrals en cases, reparacions de la llar, obres

Reformes de pisos

Reformes Barcelona, empresa especialitzada en reforma de pisos i habitatges, reforma i decoració de la llar, reforma integral de pisos i habitatges, Reforma Barcelona

Reformes amb Pladur

Reformes Barcelona està especialitzada en realitzar obres amb pladur, amb més de 30 anys d'experiència en obres de reforma amb pladur, Reformes amb Pladur

Trasdossats amb Pladur

A Reformes Barcelona realitzem extradossats de pladur, extradossats directes, trasdossats semidirectes, extradossats autoportants, trasdossats acústics

Envans de pladur

Reformes Barcelona porta a terme obres de reforma de distribucions interiors amb envans de pladur: envans d'habitatges, envans de locals comercials

Mobles de cuina

A Reformes Barcelona estem especialitzats en reformes de cuines, mobles de cuina, mobiliari per a l'hostaleria i restauració, cuines

Instal·lació de parquet i paviments de fusta

Reformes Barcelona tenen una àmplia experiència en la instal·lació de parquets naturals, parquets laminats, tarimes flotants, tarimes exteriors i escales

Reforma de locals comercials

Reforma Barcelona, realitzem tot tipus de reformes en locals comercials, reforma de local comercial, manteniment de locals, reforma de locals i oficines