Procés de treball amb Reformes Barcelona

EXPERIÈNCIA I PROFESSIONALITAT | SERVEI DE QUALITAT | RESPONSABILITAT I COMPROMÍS

Visita inicial per a presa de dades

En el moment que el client contacta amb Reformes Barcelona, es concerta una visita prèvia, on el nostre arquitecte tècnic prendrà les dades necessàries per plantejar propostes i solucions tècniques, d'acord amb les necessitats del client. Durant aquesta fase de treball s'estudien els espais, elements constructius i materials relacionats amb la zona a intervenir amb la reforma.

El nostre tècnic farà una valoració preliminar aportant idees sobre els nous espais, il·luminació natural i artificial, elements i materials constructius, etc. Per finalment concretar els aspectes fonamentals de la reforma que permetran elaborar el pressupost d'obra.

Elaboració del pressupost d'obra i presentació al client

El Tècnic responsable de les visites d'obra, es reunirà amb l'equip compon el departament d'estudis de Reformes Barcelona, per presentar el seu informe preliminar on es recullen els aspectes fonamentals per a l'elaboració d'un procediment constructiu que permetrà confeccionar un pressupost exhaustiu i detallat de les obres a realitzar, els materials i qualitats, dimensions i espais, etc.

Un cop finalitzat l'estudi i elaborat el pressupost, es fa lliurament del mateix al client personalment o per correu electrònic.

Acceptació de pressupost d'obra

Un cop acceptat el pressupost d'obra i acordats els termes de la mateixa, Reformes Barcelona confecciona un contracte que garanteixi al client els termes econòmics, terminis de lliurament, garanties , etc.

La nostra empresa compleix amb els tots els requisits exigits segons legislació actual vigent:

  • Empresa acreditada (R.E.A.)
  • Assegurança de responsabilitat civil
  • Assegurança de conveni
  • Prevenció de Riscos Laborals

Planificació de l'obra i inici dels treballs

Abans de l'inici dels treballs es planifiquen els mateixos, s'elabora un calendari de recepció de materials i es procedeix a realitzar una visita prèvia amb els professionals que intervindran en la reforma, per abordar els treballs a realitzar i les activitats preventives en matèria de seguretat i salut en l'obra.

El Tècnic d'obra coordinarà diferents visites amb el client, en la pròpia obra o en les instal·lacions de Reformes Barcelona, per seleccionar les opcions de materials que tenim a mostraris i catàlegs (paviments, ceràmiques de gres, parquets, silestones, sanitaris, etc.), colors de pintura, etc.

Procés constructiu de l'obra

Durant el procés constructiu de les obres, el nostre tècnic d'obra procedirà a supervisar els treballs, materials i qualitats d'acabats, a més de coordinar els diferents professionals que intervenen en les obres de reforma, tant a nivell organitzatiu com a nivell de prevenció de riscos laborals.

A Reformes Barcelona oferim un servei de qualitat cap als nostres clients, és per això que durant el transcurs de les obres de reforma, el nostre tècnic estarà sempre en contacte amb el client per abordar aquells dubtes que pogués sorgir durant els treballs a més de suplir qualsevol inquietud per part del client.

Finalització de l'obra

Un cop acabada l'obra de reforma, es procedirà a la neteja a fons de la zona d'intervenció ia una inspecció ocular exhaustiva juntament amb el client per determinar la correcta consecució dels acabats de l'obra. És en aquest moment quan els nostres clients es donen compte de la correcta elecció que han fet per triar com la seva empresa de reformes de confiança, ja que la qualitat dels nostres detalls i acabats són els millors del mercat.

Durant la inspecció final es verificarà el correcte funcionament de les instal·lacions, si n'hi ha (sanitaris, aixetes, electrodomèstics, xarxes de fontaneria, electricitat, gas, telèfon, televisió, etc.)


Empresa Reformas BarcelonaREFORMES BARCELONA és una important empresa constructora pionera en l'ús de noves tecnologies i materials per a la construcció, que ofereix als seus clients un ampli catàleg de serveis integrals per a la construcció i la reforma ; reformes integrals en edificis residencials, públics i industrials, reformes de cuines, cambres de bany i lavabos, reformes de paleta, neteja de fosses sèptiques, servei de fusteria interior de fusta i fusteria exterior d'alumini PVC, fusta i acer, revestiments de guix i escaiola, enrajolats i aplacats amb tot tipus de materials ceràmics, petris o de fusta.

Realitzem intervencions en instal·lacions amb operaris homologats pel departament d'indústria especialitzats en: Instal·lacions de fontaneria, gas, electricitat, telecomunicacions (televisió TDT i via satèl·lit, telefonia per cable i sense fil, xarxes informàtiques, etc.), calefacció, aire condicionat (climatització), energies renovables (tèrmica i fotovoltaica), etc.

Realitzem canvis d'enrajolats, paviments de gres, porcelànics, marbres, granits, parquets i linòleums, a més d'aplicar pavimentacions de formigó armat amb diferents acabats (llis, lliscat, formigó imprès o estampat), vam realitzar aplicacions de microciment en interiors.

Reparem tot tipus de cobertes i teulades, ja siguin de teula ceràmica àrab o plana, pissarra, teula de morter, teulades metàl·liques, de fibrociment, uralita o amiant, a més d'impermeabilització de cobertes planes amb tela asfàltica, bituminosa, cautxú, etc.

Reformes Barcelona disposa de maquinària per dur a terme demolicions, moviments de terres, obres d'urbanització, obres de jardineria, a més de disposar de tècnics especialitzats en topografia, cartografia i agro dimensió per a treballs en finques rurals.

Empresa Reformes Barcelona

Portem a terme tot tipus de tanques i closes de finques urbanes i rustica amb tot tipus d'elements constructius: tanques d'alumini, acer galvanitzat, fusta, tanques de planxa metàl·lica, etc.

Solucionem problemes derivats de sorolls i pèrdues de calefacció per un mal aïllament tèrmic: Realitzem tot tipus de insonoritzacions i apliquem els millors aïllaments tèrmics i acústics en parets, terres i sostres.

Estem preparats per intervenir en patologies d'humitats de parets sòls i sostres, patologies estructurals, reparem tot tipus d'esquerdes i fissures en parets, terres i sostres.

També oferim la possibilitat d'intervenir en obres ja començades per realitzar tot tipus d'acabats de pintura, i estucats venecians.

Sobre l'autor:
Salvador Rodríguez Arquitecto Técnico

Salvador Rodríguez

Salvador Rodríguez, Director tècnic de Reformes Barcelona. Diplomat en Arquitectura Tècnica per la Universitat de Girona. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat de Vic.